تامین مواد اولیه تولید

مکاپارت کلیه مواد اولیه مورد  نیاز کارخانجات را تامین می کند.